Ako vybrať hasiaci prístroj

Čo budem hasiť?

Musíme si uvedomiť, k akému typu požiaru by mohlo v konkrétnom prípade dôjsť a podľa toho zvoliť typ hasiaceho prístroja. Skrátka teda musíme vedieť, čo by mohlo začať horieť. Na to je potrebné poznať jednotlivé triedy požiarov, pretože podľa nich určíme, ktorý prístroj je vhodný pre nás.

Triedy požiaru:

Trieda A – horenie pevných látok

horiacich plameňom alebo tlením (napr. drevo, uhlie, textil, papier, slama, seno, plasty)

Trieda B – horenie kvapalných látok

a látok, ktoré do kvapalného skupenstva prechádzajú (napr. benzín, nafta, oleje, farby a laky, riedidlá, éter, acetón, vosky, tuky, asfalt, živica, mazadlá)

Trieda C – horenie plynných látok

horiacich plameňom (napr. propán-bután, zemný plyn, svietiplyn, acetylén, metán, vodík)

Trieda D – horenie ľahkých alkalických kovov

(napr. horčík a jeho zliatiny s hliníkom)

Trieda E – horenie elektrických zariadení pod prúdom

Trieda F – požiare rastlinných alebo živočíšnych olejov a tukov

Aký druh hasiaceho prístroja?

  Trieda A Trieda B Trieda C Trieda D Trieda E
Práškové Áno Áno Áno Nie Áno
Penové Áno Áno Nie Nie

Nie

Vodné Áno Nie Nie Nie Nie
Snehové Nie Áno Áno Nie Áno

Vodné

Hasiacou látkou je voda, ktorá obsahuje uhličitan draselný chrániaci pred zamrznutím. Nie je možné ho používať na elektrické zariadenia pod napätím. Má najnižšiu účinnosť, hasiacim účinkom je predovšetkým ochladzovanie. Vhodné na hasenie požiarov pevných látok.

Penový

Okrem vody obsahuje aj penidlo, ktoré pri prevzdušnení vytvára penu. Vďaka pene dochádza k ľahšiemu zmáčaniu horiacich predmetov, ale predovšetkým sa vytvára vrstva, ktorá izoluje predmety od vzdušného kyslíka – tento druh funguje na princípe dusivého efektu. Predovšetkým sa používa na hasenie horľavých kvapalín. Nie je možné s ním hasiť elektrické zariadenia pod napätím.

Práškový

Hasiace médium je špeciálny alebo univerzálny veľmi jemný prášok, hnaný plynom. Ide o dosť účinné hasiace médium. Veľkou výhodou je jeho nevodivosť a je teda vhodný na hasenie elektrických zariadení pod napätím. Nie je vhodný do priestorov, kde sú zariadenia citlivé na prach.

Snehový

Hasiace médium je oxid uhličitý. Po opustení tlakovej nádoby má hasiace médium veľmi nízku teplotu – pri ústí hubice okolo -30 °C, preto je nutné byť pri jeho používaní veľmi opatrný. Nie je vhodný na hasenie sypkých materiálov, pretože by došlo k ich rozptylu. Nie je vhodný na hasenie pevných látok. Naopak, je vhodný na hasenie elektrických zariadení pod napätím.

Aké vyhotovenie hasiaceho prístroja?

Podľa vyhotovenia rozlišujeme tieto hasiace prístroje:

 1. Prenosné
 2. Pojazdné
 3. Prívesné

Akú zvoliť aktiváciu hasiaceho prístroja?

Podľa aktivácie môžeme hasiace prístroje rozdeliť do dvoch kategórií:

Hasiace prístroje pod stálym tlakom

Prístroje pod stálym tlakom sú veľmi časté. Na tele spúšťacieho ventilu je umiestnený jednoduchý ukazovateľ tlaku, ktorý nás informuje o stave potrebného spúšťacieho pretlaku v nádobe. Pre správnu funkciu hasiaceho prístroja nesmie tlak klesnúť pod zeleno vyznačenú medzu.

Hasiace prístroje s tlakovým patrónom

Na vytlačenie hasiacej látky je použitý výtlačný plyn z tlakovej patróny. Také prístroje nie sú osadené ukazovateľom tlaku a majú dva možné spôsoby aktivácie:

 • Páčkový spúšťací mechanizmus – po odstránení poistky a stlačení mechanizmu dochádza k prerazeniu tlakovej patróny, čím sa uvoľní výtlačný plyn.
 • Narážací systém – po odstránení poistky musí dôjsť k úderu na hlavu narážača, ktorý spôsobí prerazenie tlakovej patróny, a tým dôjde k uvoľneniu výtlačného plynu.

Jednoznačne jednoduchšia je aktivácia na prístrojoch pod stálym tlakom, preto sa taktiež najčastejšie používajú.

Koľko hasiacich prístrojov kúpiť?

Druh a počet vychádza z projektovej dokumentácie – požiarno-bezpečnostného riešenia.

Kde hasiace prístroje umiestniť?

Druh a počet vychádza z projektovej dokumentácie – požiarno-bezpečnostného riešenia.

 • musia umožňovať jednoduché a rýchle použitie,
 • musia byť viditeľné a trvalo prístupné,
 • musia byť umiestnené v miestach s najvyššou pravdepodobnosťou vzniku požiaru alebo v ich dosahu,
 • musí byť zaistené, aby bol na požiar použitý vhodný typ HP,
 • umiestňujú sa na zvislej stavebnej konštrukcii (max. 1,5 m nad zemou) alebo na vodorovnej stavebnej konštrukcii (musia byť zaistené proti pádu).

Je nutná pravidelná kontrola a revízia?

Áno, je nutné dbať na splnenie týchto pravidiel:

 • prevádzkyschopnosť sa preukazuje dokladom o kontrole HP, kontrolným štítkom a plombou spúšťacej armatúry,
 • kontrola sa vykonáva po každom použití alebo ak vznikne pochybnosť o jeho prevádzkyschopnosti,
 • kontrola HP sa vykonáva najmenej 1× ročne, ak výrobca neudáva kratšiu lehotu,
 • periodická skúška HP sa vykonáva v prípade vodných a penových HP raz za 3 roky a v prípade ostatných raz za 5 rokov.
Objednávka katalógu 2018
Bring your rogue buying under control

Tel.: 02/436 343 06, e-mail: manutan@manutan.sk.

Rýchla objednávka
Kontakt
Máte otázku alebo potrebujete poradiť? Bez obáv nás kontaktujte zadarmo na 02 436 343 06.

Kontaktujte nás